Algemene voorwaarden

Begrippen:
In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende begrippen:
U    : de koper
Ons / Wij    : de verkoper

Leveringen vinden enkel plaats gedurende werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens onze openingstijden, m.u.v. biddag, dankdag, nationale en Christelijke feestdagen. 

Geldingsbereik
Leveringen vinden uitsluitend plaats conform deze algemene voorwaarden. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De bepalingen uit het bestelformulier, de offerte, of de overeenkomst hebben voorrang boven bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
De overeenkomst en de algemene voorwaarden worden steeds uitgelegd op de voor ons meest gunstige wijze. 

Verstrekking van gegevens
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de benodigde gegevens. U kunt hierbij denken aan gegevens die nodig zijn voor bestellingen, facturatie en afhandeling van klachten. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig doorgeven van wijzigingen in de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Als u contactgegevens aan ons verstrekt dan mogen wij er vanuit gaan dat deze gegevens juist zijn en dat anderen geen gebruik maken van uw contactgegevens. 
U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en geen toegang te verstrekken aan onbevoegde derde partijen. De aanmeldingsbevestiging volgt direct na het versturen van de aanmelding.

Aanbod
Wij zijn niet verplicht om een bestelling van een klant te aanvaarden en zijn ook niet verplicht om ons assortiment steeds beschikbaar te houden. Voor al onze aanbiedingen geldt steeds: zo lang de voorraad strekt.

Bestelling
Door een bestelling te plaatsen sluit u met ons een overeenkomst.
Wij zijn niet gebonden aan een bestelling, tenzij wij de bestelling accepteren. De bestelling geldt als geaccepteerd als wij dit aan u bevestigen, of als wij beginnen met de uitvoering door de bestelling in order te plaatsen.
De overeenkomst wordt geplaatst onder de ontbindende voorwaarde dat de bestelde producten niet (meer) leverbaar zijn.

Betaling
U dient de bestelling te betalen bij vooruitbetaling, tenzij de overeenkomst vermeld dat u op een andere wijze kan betalen. 
Betalingen kunnen geschieden in EURO op de door ons aangegeven betaalwijze.
Indien u niet tijdig betaald, dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd over het te betalen bedrag. De vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW. 
Wij leveren de bestelde producten die vooruit betaald moeten worden pas nadat het volledige verschuldigde bedrag op onze rekening is ontvangen. Als uw betaling niet tijdig is ontvangen, dan zullen wij u een herinnering sturen. Als u na de herinnering ook niet betaald, dan kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Wij kunnen ook besluiten u aan de overeenkomst te houden. 

Prijzen/verzendkosten
De aangegeven prijzen zijn inclusief btw.
Als wij verzendkosten in rekening brengen, dan zullen we dat vermelden op het bestelformulier.

Eigendomsvoorbehoud
Alle producten blijven ons eigendom tot de volledige betaling is ontvangen.

Toepasselijk recht, jurisdictie
Op overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen die wij met u hebben is Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De Nederlandse rechter is steeds bevoegd van geschillen kennis te nemen. Wij zijn steeds bevoegd het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. 

Wijziging van algemene voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en doen dat als dat nodig is, bijvoorbeeld bij wetswijzigingen, of wijzigingen in onze werkwijzen, of wijzigingen van leveringsvoorwaarden van onze toeleveranciers.

Informatie over gegevensverwerking
De in het kader van uw bestelling ontvangen gegevens worden verwerkt conform ons “Privacy beleid”.

Informatie herroepingsrecht
U heeft in geval van verkoop op afstand of buiten de verkoopruimte als consument (natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de (laatste) zending of het (laatste onderdeel) fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping is ook te vinden en downloaden op www.alpabedden.nl/downloads.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen in de originele verpakking hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij zullen de goederen afhalen U kunt de goederen alleen met onze toestemming zelf terugzenden. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten hangen af van de omvang van de goederen en de omvang van de levering. De directe kosten van de terugzending bedragen € 0,50 cent per gereden kilometer (incl. btw) gelegen tussen ons magazijn en het adres waar de producten worden opgehaald.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Mocht u ons de ontvangen prestatie en voordelen (bijvoorbeeld gebruiksvoordelen) niet, gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde of gebruikte toestand kunnen retourneren of terugbetalen, dan bent u verplicht ons schadeloos te stellen.

Het herroepingsrecht geldt niet altijd en is in ieder geval uitgezonderd bij maatwerkproducten.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping
Alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.
Aan:    Alpa Bedden Distributiepartner 
Adres:    [adres Alpa Bedden Distributiepartner]
Postcode:    [postcode Alpa Bedden Distributiepartner]
Plaats:    [plaats Alpa Bedden Distributiepartner]
Email:    [mail Alpa Bedden Distributiepartner]
Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst zoals vermeld op de bestelbon met de volgende goederen:
Goederen: __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
besteld op:    __________________________________
ontvangen op: _______________________________
 
Uw naam: ___________________________________
Uw adres: ___________________________________

Uw handtekening: ____________________________
[uw handtekening alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]
Datum: _____________________________________

Garantiebepalingen
Op door ons geleverde producten zit garantie volgens de volgende voorwaarden:
-    Op matrassen en lattenbodems verstrekken wij 10 garantie op fabricagefouten. 
-    Op dekens en dekbedden verstrekken wij 5 jaar garantie op fabricagefouten. 
De garantie gaat in vanaf de datum van levering. 

Indien u aanspraak kunt maken op fabrieksgarantie, dan dient u zich daarvoor tot ons te wenden, tenzij anders aangegeven. 
Iedere garantie vervalt:
-    Indien en zodra het product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is.
-    Indien en zodra anderen reparaties verrichten aan onze producten.
-    Bij gebruik in strijd met was- en /of gebruiksvoorschriften.
-    Indien het gebrek na ontdekking niet onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen en schriftelijk aan ons wordt gemeld. 

Slijtage valt niet onder garantie.

Vragen?
Heeft u vragen over de algemene voorwaarden, het herroepingsrecht, de garantiebepalingen, of een vraag over uw product? Neem dan contact op met onze backoffice of de Alpa Bedden Distributiepartner.

Bekijk het Alpa Slaapsysteem

U ligt op lattenbodems met unieke schotels. Op matrassen die uw lichaam de perfecte ondersteuning bieden. Tussen materialen die aansluiten op uw slaapbehoeften. Dat geeft energie!